KALİTE POLİTİKASI

Çağdaş dünyanın tüm normlarını ve yaşam biçimini benimsemiş, değişime açık dinamik yönetim yapısı ile;

- Taraf olunan tüm sözleşme ve şartlaşmalarda 'Dürüstlük Kuralı'na tam bağımlılık,
- Taahhüdün tüm teknik, idari ve etik koşullara uygun olarak, karşılıklı tüm hak ve menfaatlerin gözetildiği bir ortamda sorunsuz yerine getirilmesi,
- Bitirilen tesis ve verilen hizmete daima sahip çıkılarak sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması

kalite politikamızdır.

Mustafa GÜNGÖR
Şirket Müdürü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

GÜNGÖR ELEKTRİK, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla faaliyet alanına uygun iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelere, müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak, alt yükleniciler de dahil olmak üzere bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme ile güçlendirmeyi taahhüt eder.

Buna yönelik olarak;

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütmek,
- Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,
- Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek,
- Her yeni tedarikçiyi işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bilgilendirmek,
- Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
- Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde yönetim sistemine uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttırmak,
- Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

İş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

Mustafa GÜNGÖR
Şirket Müdürü

ÇEVRE POLİTİKASI

GÜNGÖR ELEKTRİK, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan ve önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla faaliyet alanına uygun çevre sağlığına yönelik yasal düzenlemelere, müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak, alt yükleniciler de dahil olmak üzere bünyesinde çevre yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme ile güçlendirmeyi taahhüt eder.

Buna yönelik olarak;

- Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
- Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak. Oluşan atıkların yasaların öngördüğü şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamak,
- Çevre boyutlarını saptamak, amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmak,
- Çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitmek,
- Çevreye uyumlu ürünler kullanmak ve tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurmak,
- Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
- Acil durum risklerini azaltmaya çalışmak,
- Girdi malzeme kullanımında israfı önlemek,
- Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltmak,
- Diğer tarafların (halk, alt yükleniciler vb) bu politikaya kolay erişimini sağlamak

Çevre politikamızdır.

Mustafa GÜNGÖR
Şirket Müdürü

YUKARI