KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu kısa bilgilendirme metni; Güngör Elektrik'e iş başvurusu yapmanız ve 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerinizi Toplama ve Saklama Amacımız Nedir?

Güngör Elektrik olarak iş başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla kişisel verileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 4857 sayılı İş Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde "Başvuru" amaçlı değerlendiriyoruz.

Açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, tabi olduğumuz yasal mevzuat (KVKK) kapsamı dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Topluyoruz?

- www.gungorelektrik.com internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz iş başvuruları aracılığıyla,
- Kariyer internet portalları üzerinden yapmış olduğunuz başvuru veya hazırladığınız özgeçmişlerden,
- E-posta aracılığıyla,
- Referanslarınız aracılığıyla,
- Bizzat şahsi başvuru ve başvuru formu doldurarak,

Kişisel verileriniz Güngör Elektrik tarafından kontrol edilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılacaktır?

Kişisel verilerini firmamızla paylaşmış olan adaylarımızın bilgileri, yasal zorunluluk gereğince talep etme yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizin Güngör Elektrik tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;

- Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verilerinizin islenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin islenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

- Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önemli olduğu için, değişiklik olması durumunda lütfen Güngör Elektrik'i bilgilendiriniz.

Güngör Elektrik firmasına Özgeçmiş gönderen ve görüşme yapmayı kabul eden kişisel veri sahibi, yukarıda detaylandırılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası açıklamasını okuduğunu ve kabul ettiğini, kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt eder.

ÜST